We want our rights.

Dedication: To the people the have misconception about muslims.

Përshëndetje, unë do të flas për gjërat që i ndaj nga mendimet dhe statistikat e mia, i shprehem plotësisht botës, për t’i treguar atyre që me të vërtetë besoj se gjëja më e mirë për të zgjedhur per veten tënde është të jesh i respektueshëm për njerëzit që janë të ndryshëm, pse nuk mund ta duam njeri-tjetrin sepse qenia jonë dhe vetvetja jonë unike është cilësia që i duhet botës, ne i vendosim padrejtësi njerëzve pasi qe ështe një person me ngjyra por ne jemi të njëjtat kthyes, kultura, tradita, feja, por si e dimë se si janë me të vërtetë ai duhet të dëgjohet duhet të shihet, për t’u vlerësuar për vleart e tij. Unë e di se si jam, ti nuk mund të më gjykosh, ke ndoshta me një pozicion të ndryshëm në këtë botë dhe kjo është injoranca që të gjithë kemi këtë natyrë në çdo aspekt të jetës tonë, njerëzit do të përpilojn komplot duke e ofenduar ose lënduar për ngritjen e zërit tim ndaj tranparencës realiste,pra ne si muslimanë nuk kemi pasur kurrë të drejta që na janë dashur, ne kurrë nuk kemi pasur respektin që kemi dashur, ne kurrë nuk jemi kuptuar me të vërtetë nga dikush pra na janë bëre opresione për tër vite tè tëra apo jemi cenuar dhe abuzuer pershkak te fese qe i takojm çfar fatkeqesie,fe lutem besom une je kam te drejten e mendimit tim dh them se njerzit narcissit jane njerez te cilet kan korruptur dinjitetin e njerzimit a sikur tish vetem ëndër e kalueshme por nuk është ashtu,kto ndoshta janë kriteret e mija ndaj tej por smun te hezitoj aspak we të heshti,me fjale drejtuese ndaj juve direkte dhe këshilluese,si mund te jesh i qetë,si mund të jesh një njeri i tillë që me shikimet e tua me fjalët e tua me veprat e tua ke fundosur me të madhe njerëzit në detin e palumturis,ke etiketuar muslimant si “terrosist” kto me te vertet jane fjale thumbuse, por pashaZoti me sinqiritet te madhe e them kete se ne si musliman te cilet i purkushtohemi fese islame nuk do sillshim një kaos aq te paperballueshëm,dhe në këtë mënyrë ju i morët fjalë t e hpokritëve dhe i vendosët në zemrat tuaja ndaj neve, asnjëherë sjam ndjer ne dhimbje te madh sesa kur njerzit lendohen pershkak te pafajsis tyre e pabesueshme ,eshte diçka e neveritshme jo humanitare, egzistenca e ndjenjave të ktyre njerzive nuk ështe aspak nuk keni ndërgjgje për dhimbjen e shkaktuar që ju është bëre muslimaneve.jo frika vjen nga egoja e juaj apo komplekset natyre tuajat.kjo bën shkatërrimin e emocioneve jeni vetë i vetëdijshëm,. Disa presupozime të personave janë të bazuara në mendim të gabuar për të gjithë ne,por unë mendoj se kjo është plotësisht mosekzistencë e hiumanitetit tuaj ju keni humbur dashurinë duke qenë që dikush nuk e kupton fillimisht vlerat e të tjerëve dhe pastaj vlerat e tij, dua të them që mund të përniqemi të ndryshojm e ku kjo është shërim për të gjith njerëzimin.

Hello, I will talk about the things that separate me from my thoughts and statistics, I fully express myself to the world, to show them that I truly believe that the best thing to choose for yourself is to be respectful. for people who are different, why can’t we love each other because our being and our unique self is the quality the world needs, we put injustice on people as it is a person of color but we are the same,backround,culture, tradition, religion, but as we know how they really are they must be heard must be seen, to be appreciated for theyre values. I know how I am, you can’t judge me, you probably have a different position in this world and that is the ignorance that we all have this nature in every aspect of our lives, people will compile conspiracy by being offended or hurt for raising my voice for realistic transparency, so we as Muslims have never had the rights to be worthed, we have never had the respect we wanted,we have never really been understood by anyone, so we have been subjected to all kinds of oppression for years, or we have been harmed and abused because of the religion we belong to,what a misfortune.
please believe me I have the right to my opinion and I say that narcissistic people are people who have corrupted the dignity of humanity i wish it was just a passing dream but it is not
these are probably my criteria for further but I can’t hesitate to be silent at all, with words of guidance to you direct and advisory, how can you be calm, how can you be such a man that with your looks with your words with your deeds you have drowned people in the sea of ​​unhappiness, you have labeled a Muslim as a “terrorist” these are really heartbreaking wordes you have acused us with not knowing us.but i swear On God with great sincerity that we as Muslims who are devoted to the Islamic religion would not bring such an unbearable chaos,
and in this way you took the words of the hypocrites and put them in your hearts towards us, I have never felt in terrible pain than when people are hurt because of their innocence unbeliveable, it is something disgusting non-humanitarian,the existence of the feelings of these people is not at all you have no grief for the pain caused to the Muslims. just a little, No this fear comes from your ego are you self-aware,. Some people’s assumptions are based on misconceptions about all of us,this is because they have lost there logical thinking and have never valued others values before theme self is true.I want to say that we can help other by striveing for change and that is the cure for all mankind.I dont try to be offensive or disrespectfull please understand us Muslims first so you can see are tru self and no the presantion we have in the medias.Thets fight to uplift eachother together we can do anything,love you my sistres and brothers Selam alejkum (peace be upon you)♡♡♡